Categorie: Bijbelteksten

Quotes uit de bijbel

God heeft den wasdom gegeven

Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven. -1 Korinthiërs 3

Gelukkig in wat hij doet

Maar wie zich buigt over de wet die volmaakt is en vrijmaakt, en daarbij blijft, wie niet vergeet wat hij hoort maar er ook naar handelt, zo iemand zal gelukkig zijn in wat hij doet. -Jakobus 1:25

Wees zeer sterk

Wees zeer sterk en moedig en onderhoud nauwkeurig heel de Wet die mijn dienaar Mozes u gegeven heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts noch naar links; dan zal het u goed gaan, waar u ook gaat. -Jozua 1:7

Overtuiging

Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is. -Romeinen 8:38-39

Kinderen van God

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. -1 Johannes 3:1

Liefde is geduldig

De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen; het spreken in talen, het zal verstommen; de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. -1 Korintiërs 13:4-8

Gebed

Jullie moeten zo bidden: Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. -Matteüs 6:9-13

Nieuwe moed

Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij mij: uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed. -Psalm 23:4

Bloeiende tak

De Heer vroeg aan mij: ‘Wat zie je daar, Jeremia?’. Ik zei: ‘Ik zie een bloeiende tak.’ En de Heer zei: ‘Dat heb je goed gezien. De bloemen van die tak zijn uitgekomen. Zo zal ook alles wat ik zeg, uitkomen.’ -Jeremia 1:11-12

Geluk

Gelukkig de mens die niet ingaat op de raad van bozen, niet op de weg van zondaars staat, niet in de kring van schampere spotters wil zitten, maar vreugde beleeft aan de wet van de HEER, ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert. Hij is als een boom, geworteld aan stromend water, die elk seizoen opnieuw vrucht draagt; nooit zullen zijn bladeren verdorren, alles wat hij doet brengt hij tot een goed einde. -Psalm 1:1-3

© 2020 Sketches from Heaven. Dit is een KANALENEILAND website. Bron: Nederlandse Statenvertaling. Stocks by Pexels. Powered by Anders Norén.