Categorie: Bijbelteksten

Quotes uit de bijbel

Terugkeren

Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij terugkeren? -Maleachi 3:7

Trouw

Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. -Jozua 1:5

Een God en Vader van allen

Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; Een Heere, een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. -Efeze ‭4:4-6‬

Omgang met elkaar

Bedenk wat ​Jezus​ ​Christus​ gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. -Filippenzen 2:5

Vrijheid

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf. -Galaten 5:13-14

Toevlucht

De HEER is goed, meer dan een houvast op de dag van de nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. -Nahum 1:7

Ik zal u niet vergeten

Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. -Jesaja 49:15

Gods liefde

Want Gods ​liefde​ voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. -Johannes 3:16

Troost

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle nood, dankzij de troost die wij van God ontvangen. -2 Korintiërs 1:3-4

Zoek de here

Zoek de HERE, ja, zoek Zijn kracht. Zoek onvermoeid Zijn tegenwoordigheid. -1 Kronieken 16:11

© 2020 Sketches from Heaven. Dit is een KANALENEILAND website. Bron: Nederlandse Statenvertaling. Stocks by Pexels. Powered by Anders Norén.